TabNabber Tablature   Musician Supported
  Клавишная табулатура
Espa˝ol English
Franšais Русский
Исполнитель:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

PianoКлавишная табулатура(4.7 from 7 votes)
28,653 Views, Last Update 10 years ago
by: erwin
guest
[Guest]
Print
R|  intro: 
U|  
.|       D       G/B                      G6                     
T|  4|--e-F---d-g-----d-g---d-d-d-|-------d-----d-------d-------d-e-----d--|-
A|  4|--d-------------------------|-------------------------------d--------|-
B|  3|--d---a-------g-------g-----|---d-g-----d---g---d---a---e-----e-a----|-
N|  2|------------b-------b-------|-b-------g-------F-------e-----a--------|-
A|  
B|  
B|  (*)
E|  
R|     Dsus4            Gsus2   Esus4/A
.|  pana-panahon ang pagkakata- on     
C|  4|------d-g-d---d--------d---------e--|-
O|  3|--d-a-------d---a----d---g---e-b----|-
M|  3|-------------------------------a----|-
-|  2|----------b--------g-------a--------|-
R|  
U|      Dsus4   Gsus2    Esus4/A Bm
.|   maibabalik ba ang kahaa-    pon
T|  4|-------d-g-----d----------------F-d-------C---F-|-
A|  3|---d-a-------d---g----e-b-a---F---b-----F-b-----|-
B|  2|-----------g--------a-------b---------b---------|-
N|  
A|     G6     
B|  4|------d-------d-------d-e-----d-e-|-
B|  4|------------------------d---------|-
E|  3|----d---g---d---a---e-----e-a-----|-
R|  2|--g-------F-------e-----a---------|-
.|  
C|  verses
O|  
M|  
-|  verse 1:
R|  
U|  
.|     G       Esus4/A Bm
T|   Natatanda-an mo pa ba                 
A|  4|-----------------------F-d-------C---F--|-
B|  3|----d-b-g---e-b-a----F---b-----F-b------|-
N|  2|--g-------a--------b---------b----------|-
A|  
B|         G        Esus4/A Dsus4      Bm
B|  nu'ng tayong dal'way   unang magki-ta
E|  4|---------------------------d-g--------d--|-
R|  3|--------d-b-g----e-b-a-d-a----------F-b--|-
.|  2|------g--------a------------------b------|-
C|  
O|      G        Esus4/A Bm                   G        Esus4/A Bm          
M|  panahon ng kamusmu- san           sa piling ng mga bulaklak at hala-man
-|  4|------------------------F-d-------F-C--|-----------------------d-------d---|-
R|  3|-----d-b-g----e-b-a---F---b-----F---b--|---d-b-g----e-b-a----F---b-----b---|-
U|  2|---g--------a-------b---------b--------|-g--------a--------b--------b--F---|-
.|  
T|     G       Esus4/A Bm                    G       Esus4/A Bm 
A|   doon tayo nagsimu-la               mangarap   at tumula
B|  4|----------------------F-d-------C---F-|---------------------d---C-----C-F-|-
N|  3|----d-b-g---e-b-a---F---b-----F-b-----|---d-b-g---e-b-a---F-b-------F-b---|-
A|  2|--g-------a-------b---------b---------|-g-------a-------b---------b-------|-
B|  
B|     G6     
E|  4|------d-------d-------d-e-------d-e-|-
R|  4|------------------------d-----------|-
.|  3|----d---g---d---a---e-------e-------|-
C|  2|--g-------F-------e-----a-----------|-
O|  
M|  
-|  verse 2
R|  
U|  
.|               G       Esus4/A D
T|   ...ang gunita ng ating kahapon      (chorus 1)
A|  4|--------------------------e------F---F-----d--|-
B|  4|---------------------------------d---d--------|-
N|  3|--------------d-b-g---e-b----d-a---d---d-a----|-
A|  2|------------g-------a-------------------------|-
B|  
B|  
E|  chorus 1:
R|   
.|      G       Esus4/A Bm                  G       Esus4/A Bm 
C|  ang mga puno't halaman       ay kabiyak ng ating gunita 
O|  4|-----------------------F-d-------C-F-|---------------------F-d-------F-C-|-
M|  3|-----d-b-g---e-b-a---F---b-----F-b---|---d-b-g---e-b-a---F---b-----F---b-|-
-|  2|---g-------a-------b---------b-------|-g-------a-------b---------b-------|-
R|  
U|         G       Esus4/A Bm                        G6      A
.|  sa paglipas   ng pana-hon     bakit   kailangan d'ing lumisan?..
T|  4|---------------------------d-F-------d-F-----d-------d----------C---e----|-
A|  3|--------d-b-g---e-b-a----F-b-------F-------d---b---d---g---e----a-g---b--|-
B|  3|----------------------------------------------------------------------e--|-
N|  2|------g-------a--------b---------b-------G-------g-------a---------------|-
A|  
B|  
B|  repeat (*)
E|  
R|         Esus4/A Bm
.|  .....kahaa-     pon
C|  4|------------e------F-d-------C---F--|-
O|  3|--------e-b------F---b-----F-b------|-
M|  2|------a--------b---------b----------|-
-|  
R|  
U|  Interlude part:
.|  (ito 'yung mahirap na part, kailangan medyo mabilis yung pag-slide
T|  saka pag-hammer) 
A|  
B|     D       G                      G6        
N|  4|----e-F-g-----g-a-g---e-d-d---d-e-----d-------d-------d-e-----d-e--|-
A|  4|----d---------------------------------------------------d----------|-
B|  3|--d---------g-----------------------d---g---d---a---e-------e------|-
B|  2|----------g---------b-------a-----g-------F-------e-----a----------|-
E|  
R|  
.|  verse 3
C|  
O|  
M|       G       Esus4/A D      
-|  ...saan hahanapin pa..            (chorus 2)
R|  4|------------------e------F---e---F----|-
U|  4|-------------------------d---d---d----|-
.|  3|------d-b-g---e-b----d-a---d---d---a--|-
T|  2|----g-------a-------------------------|-
A|  
B|  
N|  chorus 2:
A|  
B|      G       Esus4/A Bm                    G       Esus4/A Bm 
B|  lumilipas   ang panahon              kabiyak ng ating gunita 
E|  4|-----------------------F-d-------C---F-|---------------------F-d-------F-C-|-
R|  3|-----d-b-g---e-b-a---F---b-----F-b-----|---d-b-g---e-b-a---F---b-----F---b-|-
.|  2|---g-------a-------b---------b---------|-g-------a-------b---------b-------|-
C|  
O|       G       Esus4/A Bm                      G6        A     
M|   ang mga puno't   halaman          bakit kailangang lumisan?..
-|  4|------------------------d-F-----d-F-----d-------d------------C---e---|-
R|  3|------d-b-g---e-b-a---F-b-----F-------d---b---d---g-----e----a-g---b-|-
U|  3|-------------------------------------------------------------------e-|-
.|  2|----g-------a-------b-------b-------G-------g---------a--------------|-
T|  
A|  
B|  repeat (*)           
N|  
A|             (strumming part)
B|  .....kahapon..     Bm                  Gm/maj7    Esus4/A Bm 
B|  4|-------------e----F---F----F-----F----e-F---F----e---e----F--------|-
E|  4|------------------d---d----d-----d----d-----d-------------d--------|-
R|  3|---------e-b------b---b----b-----b----A-----A----b---b----b--------|-
.|  3|------------------F---F----F-----F----d-----d----a---a----F--------|-
C|  3|-------------------------------------------------e---e-------------|-
O|  2|-------a----------b---b----b-----b----a-----a----a---a----b--------|-
M|  2|--------------------------------------g-----g----------------------|-
-|  
R|  
U|                        (mabilis ang pagpalit dito ng chords; D-Bm)           
.|                 Gm/maj7    Esus4/A D     D    Bm   
T|  4|---F-----F----e-F---F----e---e----e-F---F----F----F----|-
A|  4|---d-----d----d-----d-------------d-----d----d----d----|-
B|  3|---b-----b----A-----A----b---b----a-----a----b----b----|-
N|  3|---F-----F----d-----d----a---a----d-----d----F----F----|-
A|  3|-------------------------e---e-------------------------|-
B|  2|---b-----b----a-----a----a---a---------------b----b----|-
B|  2|--------------g-----g----------------------------------|-
E|  
R|  
.|     Gm/maj7    Esus4/A Bm       
C|  4|--e-F---F----e---e----F-----------F-----F----|-
O|  4|--d-----d-------------d-----------d-----d----|-
M|  3|--A-----A----b---b----b-----------b-----b----|-
-|  3|--d-----d----a---a----F-----------F-----F----|-
R|  3|-------------e---e---------------------------|-
U|  2|--a-----a----a---a----b-----------b-----b----|-
.|  2|--g-----g------------------------------------|-
T|  
A|  
B|      Gm/maj7    Esus4/A D     D 
N|  4|---e-F---F----e---e----e-F---F---F---|-
A|  4|---d-----d-------------d-----d---d---|-
B|  3|---A-----A----b---b----a-----a---a---|-
B|  3|---d-----d----a---a----d-----d---d---|-
E|  3|--------------e---e------------------|-
R|  2|---a-----a----a---a------------------|-
.|  2|---g-----g---------------------------|-
C|  
O|  
M|  chorus 2:
-|  
R|       Gm/maj7    Esus4/A Bm     
U|  lumilipas       ang panaaa- hon             
.|  4|----e-F---F----e---e----F---------------F-----F---|-
T|  4|----d-----d-------------d---------------d-----d---|-
A|  3|----A-----b----b---b----b---------------b-----b---|-
B|  3|----d-----d----a---a----F---------------F-----F---|-
N|  3|---------------e---e------------------------------|-
A|  2|----a-----a----a---a----b---------------b-----b---|-
B|  2|----g-----g---------------------------------------|-
B|  
E|  
R|         Gm/maj7     Esus4/A Bm
.|   kabiyak ng   a-ting   gunita
C|  4|------e-F---F-----e---e--------g-d-------F-C--|-
O|  4|------d-----d---------------------------------|-
M|  3|------A-----A-----b---b------F---b-----F---b--|-
-|  3|------d-----d-----a---a-----------------------|-
R|  3|------------------e---e-----------------------|-
U|  2|------a-----a-----a---a----b---------b--------|-
.|  2|------g-----g---------------------------------|-
T|  
A|      G       Esus4/A Bm                        G6        A 
B|  ang mga puno't   halaman            bakit kailangang lumisan?..
N|  4|-----------------------d-F-------d-F-----d-------d-------------C---e---|-
A|  3|-----d-b-g---e-b-a---F-b-------F-------d---b---d---g------e----a-g---b-|-
B|  3|---------------------------------------------------------------------e-|-
B|  2|---g-------a-------b---------b-------G-------g----------a--------------|-
E|  
R|  
.|  repeat (*)
C|  
O|  
M|              Esus4/A Bm
-|  .....ang kahapon..                     
R|  4|-----------------e-----F-d-------C---F----|-
U|  3|-------------e-b-----F---b-----F-b--------|-
.|  2|-----------a-------b---------b------------|-
T|  
A|  
B|  (ito na 'yung last part)
N|  
A|     G6                             G6      
B|  4|------d-------d-------d-e---e-f-e-----d-------d---------d--e--e-f-f-e-e--|-
B|  4|----------------------------d---------------------------------d---d------|-
E|  3|----d---g---d---a---e-----e-----e---d---g---d---a----e----------e--------|-
R|  2|--g-------F-------e-----a---------g-------F-------e-----------a----------|-
.|  
C|     D              Dsus4
O|  4|-------d-F-d---d-g--|-
M|  4|-----------------d--|-
-|  3|--d--a-------a---a--|-
R|  3|-----------------d--|-
U|  
.|  

7 Votes
5 star: 71%  (5)
4 star: 29%  (2)
3 star:  (0)
2 star:  (0)
1 star:  (0)
0 star:  (0)
 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit
Tab

View Sheet Music
Sheet
Music

Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 

Comments / Corrections (3):
 

unknown
[Guest]

(4 years ago)
:D

Reply

Anonymous
[Guest]

(7 years ago)
wew ... matgal ko n yang hinahanap ... sa wakas nand2 lng pla .. bwahahahha ...
takes tabnabber ..!!!!
magupload din cguro ako d2 ...
pra nman matulungan ko ung iba ^^
wahahahahha!!!!

Reply

Anonymous
[Guest]

(10 years ago)
galing galing mo naman jejejejej..........

Reply

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[6078 TabNabbers online]
©2019 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +